Právě platí sleva 40% na dětské pokoje. Akce se nevztahuje na akční a výprodejové zboží. Platí do 1.8. Více https://www.sconto.cz/dma/14276858279810100-pravidla-detske_pokoje-cz.pdf

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej, dodávku a montáž zboží
společnosti Sconto Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČO: 25723944 (dále jen: „prodávající“)

Provozovny prodávajícího:

  • Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 947, PSČ 155 00
  • Praha 9 - Černý Most, Chlumecká 2420, PSČ 198 29
  • Brno - Modřice, Svratecká 879, PSČ 664 42
  • Ostrava - Mariánské Hory, Grmelova 4/2033, PSČ 709 00
  • Liberec, České mládeže 570, PSČ 463 12
  • Ústí n/Labem - Trmice, Tyršova 887, PSČ 400 04
  • České Budějovice, Strakonická 2800, PSČ 370 04
  • Hradec Králové - Březhrad, Rovná 1724, PSČ 503 32

1. Úvodní ujednání

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) ve výše uvedených provozovnách prodávajícího. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právní vztahy realizované prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky prodávajícího kupujícím, v písemné formě. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím může být provedeno také zaplacením kupní ceny zboží kupujícím oproti předání zboží prodávajícím.

2. Ceny

2.1. Ceny zboží jsou smluvní a jsou uváděny včetně platné sazby DPH, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

2.2. V uváděné ceně zboží není zahrnuta montáž a doprava zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

3. Platební podmínky

3.1. Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud nebyla sjednána úhrada kupní ceny ve splátkách.

3.2. V případě koupě zboží zaplatí kupující při uzavření kupní smlouvy prodávajícímu zálohu ve výši 30% z kupní ceny takového zboží. Záloha bude kupujícímu zúčtována při doplatku kupní ceny před dodáním zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn si ponechat až 30% z kupní ceny jako náhradu za vzniklé náklady.

4. Výhrada vlastnictví

4.1. Zboží zůstává až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících platebních závazků kupujícího ve vlastnictví prodávajícího.

4.2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

5. Dodání/odebrání zboží

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů a dodáváno většinou v demontovaném stavu.

5.2. Orientační termín dodání zboží je sjednán v kupní smlouvě. V případě prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn požadovat slevu ve výši 0,3 % z kupní ceny produktu /zboží/ za každý započatý týden prodlení.

5.3. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud výrobce objednaného zboží přerušil výrobu nebo provedl závažné změny, které znemožnily realizaci objednávky kupujícího nebo z důvodu vyšší moci. V případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu znění předchozí věty, bude kupujícímu vrácena již uhrazená částka kupní smlouvy.

5.4. Kupující má možnost zboží převzít okamžitě (v případě, že je skladem), nejpozději však do 10 pracovních dnů od dohodnutého termínu dodání. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží a neoznámí-li prodávájícímu pádný důvod, na jehož základě žádá o prodloužení termínu pro vyzvednutí zboží, je prodávající oprávněn, po předchozí výzvě kupujícího, požadovat náklady za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý den prodlení.

5.5. Při převzetí zboží předloží kupující prodávajícímu (jeho pracovníku) originál kupní smlouvy.

5.6. Kupující má při převzetí zboží možnost provést kontrolu viditelných vad zboží a kompletnosti dodávky.

5.7. V případě smluvní dopravy kupující zajistí přístupovou trasu pro dopravce v místě sídla firmy nebo bydliště.

6. Záruční doba/reklamace

6.1. V případech, kdy je kupující spotřebitelem, činí záruční doba na zakoupené zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v záručním listě uvedena záruční doba delší.

6.2. Práva z odpovědnosti za vady se pokud možno uplatňují v provozovně, ve které bylo zboží nakoupeno nebo v provozovně v místě pro kupujícího bližším.

6.3. Reklamace budou vyřizovány v souladu s platnými právními předpisy.

6.4. Reklamace může být kupujícím uplatněna osobně nebo písemně, s doložením dokladu o koupi zboží.

6.5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

6.6. U zboží dodávaného zahraničními dodavateli může být mezi prodávajícím a kupujícím sjednána pro vyřízení reklamace včetně odstranění vad lhůta až 90 dní.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Další práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7.2. V případě, že se kupující domnívá, že byla jakýmkoli způsobem poškozena nebo krácena jeho práva, může k řešení sporu využít institut mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (www.coi.cz + formulář pro podání návrhu na https://adr.coi.cz/cs)

7.3. Kupující tímto dává svůj souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, bydliště a adresa elektronické pošty (dále jen „osobní údaje“). Souhlas ke zpracování osobních údajů je dáván za účelem nabízení obchodu a služeb prodávajícím.
Kupující potvrzuje, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Osobní údaje mohou být prodávajícím zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit další osobu – zpracovatele. Kupující prohlašuje, že byl poučen o právu na přístup k osobním údajům, a že byl poučen o tom, že pokud by se domníval, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení a dále může požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn. Kupující souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal obchodní sdělení.

7.4. Kupující svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a souhlasí s ním.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a dává souhlas k zasílání obchodních informací.
Kupující má právo svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. Prodávající se v takovém případě zavazuje osobní údaje kupujícího ze své databáze odstranit.