Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro prodej, dodávku a montáž zboží

společnosti Sconto Nábytek, s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČO: 25723944 (dále jen: „prodávající“)

 

Provozovny prodávajícího:

Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 947, PSČ 155 00

Praha 9 - Černý Most, Chlumecká 2420, PSČ 198 29

Brno - Modřice, Svratecká 879, PSČ 664 42

Ostrava - Mariánské Hory, Grmelova 4/2033, PSČ 709 00

Liberec, České mládeže 570, PSČ 463 12

Ústí n/Labem - Trmice, Tyršova 887, PSČ 400 04

České Budějovice, Strakonická 2800, PSČ 370 04

Hradec Králové - Březhrad, Rovná 1724, PSČ 503 32

 

1. Úvodní ujednání

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či  právnickou osobou (dále jen „kupující“) ve výše uvedených provozovnách prodávajícího. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na právní vztahy realizované prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky prodávajícího kupujícím, v písemné formě. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu. Přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím může být provedeno také zaplacením kupní ceny zboží kupujícím oproti předání zboží prodávajícím.

2. Ceny

2.1. Ceny zboží jsou smluvní a jsou uváděny včetně platné sazby DPH, pokud není v kupní smlouvě uvedeno jinak.

2.2. V uváděné ceně zboží není zahrnuta montáž a doprava zboží, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

3. Platební podmínky

3.1. Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, pokud nebyla sjednána úhrada kupní ceny ve splátkách.

3.2. V případě koupě zboží zaplatí kupující při uzavření kupní smlouvy prodávajícímu zálohu ve výši 30 % z kupní ceny takového zboží. Záloha bude kupujícímu zúčtována při doplatku kupní ceny před dodáním zboží. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího je prodávající oprávněn si ponechat až 30 % z kupní ceny jako náhradu za vzniklé náklady.

4. Výhrada vlastnictví

4.1. Zboží zůstává až do splnění všech ze smlouvy vyplývajících platebních závazků kupujícího ve vlastnictví prodávajícího.

4.2. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího.

5. Dodání/odebrání zboží

5.1. Zboží je prodáváno podle vystavených vzorů a dodáváno většinou v demontovaném stavu.

5.2. Orientační termín dodání zboží je sjednán v kupní smlouvě. V případě prodlení dodání zboží ze strany prodávajícího, je kupující oprávněn požadovat slevu ve výši 0,3 % z kupní ceny produktu /zboží/ za každý započatý týden prodlení.

5.3. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, pokud výrobce objednaného zboží přerušil výrobu nebo provedl závažné změny, které znemožnily realizaci objednávky kupujícího nebo z důvodu vyšší moci. V případě odstoupení od kupní smlouvy z důvodu znění předchozí věty, bude kupujícímu vrácena již uhrazená částka kupní smlouvy.

5.4. Kupující má možnost zboží převzít okamžitě (v případě, že je skladem), nejpozději však do 10 pracovních dnů od dohodnutého termínu dodání. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží a neoznámí-li prodávájícímu pádný důvod, na jehož základě žádá o prodloužení termínu pro vyzvednutí zboží, je prodávající oprávněn, po předchozí výzvě kupujícího, požadovat náklady za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý den prodlení.

5.5. Při převzetí zboží předloží kupující prodávajícímu (jeho pracovníku) originál kupní smlouvy.

5.6. Kupující má při převzetí zboží možnost provést kontrolu viditelných vad zboží a kompletnosti dodávky.

5.7. V případě smluvní dopravy kupující zajistí přístupovou trasu pro dopravce v místě sídla firmy nebo bydliště.

6. Záruční doba/reklamace

6.1. V případech, kdy je kupující spotřebitelem, činí záruční doba na zakoupené zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží, není-li v záručním listě uvedena záruční doba delší. Kupujícímu, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci

6.2. Práva z odpovědnosti za vady se pokud možno uplatňují v provozovně, ve které bylo zboží nakoupeno nebo v provozovně v místě pro kupujícího bližším.

6.3. Reklamace může být kupujícím uplatněna osobně nebo písemně, s doložením dokladu o koupi zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Další práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

7.2. V případě, že se kupující domnívá, že byla jakýmkoli způsobem poškozena nebo krácena jeho práva, může k řešení sporu využít institut mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (www.coi.cz + formulář pro podání návrhu na https://adr.coi.cz/cs)