Využijte akci 50% zpět z každých 10.000 Kč nákupu nábytku. Jen do neděle 23. 9. 2018. Více zde.

Obchodní podmínky pro prodej, dodávku a montáž zboží

pro prodej zboží v provozovnách

společnosti Sconto Nábytek, s.r.o., IČO: 257 23 944, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 („prodávající“)


Všeobecné obchodní podmínky ke stažení (PDF) 

1. Úvod

1.1 Tyto obchodní podmínky („OP“) upravují vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou uzavřenou v provozovnách prodávajícího.
1.2 Kupní smlouva je uzavřena přijetím nabídky prodávajícího kupujícím, v písemné formě. Změny kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
1.3 Smlouva se považuje za uzavřenou též zaplacením zboží oproti předání.

2. Platební podmínky

2.1 Ceny zboží jsou smluvní a jsou uváděny vč. DPH. Nezahrnují montáž a dopravu.
2.2 Není-li zboží skladem, složí kupující při uzavření smlouvy zálohu ve výši 30 % kupní ceny. Záloha bude zúčtována při doplatku před dodáním zboží. V případě neuhrazení doplatku je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení smluvní pokuty ve výši až do výše 30 % kupní ceny. Prodávající je oprávněn použít na úhradu smluvní pokuty kupujícím složenou zálohu.
2.3 Kupující má právo na převzetí zboží až po úplném zaplacení kupní ceny, nebyla-li sjednána úhrada ve splátkách. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až zaplacením celé kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí.
2.4 Kupující bere na vědomí, že zboží lze objednat pouze v množství obvyklém pro domácnost.

3. Dodání zboží

3.1 Zboží se prodává na základě vystavených neprodejných vzorků nebo katalogů a je dodáváno obvykle v demontovaném stavu.
3.2 Předpokládaný termín dodání je sjednán ve smlouvě; při prodlení s dodáním je kupující oprávněn požadovat slevu 0,3 % z ceny za každý započatý týden prodlení.
3.3 Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, není-li dodání zboží možné z důvodů na straně výrobce či z důvodu vyšší moci.
3.4 Při sjednání osobního převzetí kupující převezme zboží (je-li skladem) ihned, nejpozději do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu. Je-li kupující v prodlení s převzetím a nepožádá z důležitého důvodu o odklad, má prodávající právo účtovat mu náhradu nákladů za uskladnění ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.
3.5 Při osobním převzetí předloží kupující originál kupní smlouvy a je povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a je kompletní.
3.6 Při dodání na místo určené kupujícím je zboží dodáváno, dovolují-li to podmínky, před první vchodové dveře budovy, a to s využitím třetích subjektů (dopravců). Kupující je povinen být přítomen na místě dodání a poskytnout dopravci součinnost, případně k tomuto účelu zajistit přítomnost jiné osoby. Je-li z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, uhradí kupující náklady s tím spojené.

4. Práva z vadného plnění

4.1 Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejm. ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku, a je-li kupující spotřebitelem, i ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Podrobnosti upravuje reklamační řád prodávajícího.
4.2 Kupujícímu se doporučuje oznámit vadu zboží prostřednictvím webového reklamačního protokolu: https://www.sconto.cz/obchodni-domy/reklamacni-protokol. Oznámení vady je možné učinit i na provozovně prodávajícího nebo doporučeným dopisem zaslaným do sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, tel. nebo e-mail kupujícího, číslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného zboží, fotodokumentaci a popis vady.
4.3 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Není-li kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 12 měsíců od převzetí.
4.4 Je-li kupující spotřebitelem, prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady, a též doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podkladů potřebných pro její posouzení. Reklamace, vč. odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“).
5.2 Prodávající provádí zpracování osobních údajů kupujícího za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Kupující poskytuje své osobní údaje dobrovolně. 5.3 Kupující svým podpisem obchodních podmínek potvrzuje, že se seznámil s informací o zpracování osobních údajů společností Sconto Nábytek, s.r.o.. Informace o zpracování OÚ je přístupná na webové stránce www.sconto.cz/informaceozpracovaniou.
5.4 V případě, že kupující nebude realizovat odběr nebo montáž zboží osobně, podpisem obchodních podmínek souhlasí s tím, že nezbytné osobní údaje budou poskytnuté třetím subjektům, které budou tyto služby zabezpečovat. 5.5">Osobní údaje budou uchovávané v elektronické podobě v informační systému prodávajícího nebo v tištěné podobě na kupních smlouvách.

6. Závěr

6.1 Vztahy vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou se řídí právem ČR.
6.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr lze využít při řešení sporů z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.
6.3 Kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto OP, souhlasí s nimi a převzal pravidla pro správné používání a údržbu zboží.