Domů / Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání

oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
společnosti SCONTO Nábytek s.r.o.
 
Úvodní informace
 
Společnost SCONTO Nábytek s.r.o. zavedla vnitřní oznamovací systém a zajišťuje ochranu oznamovatelů na základě právních povinností uložených společnosti jako tzv. povinnému subjektu podle:

 • zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

(dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“ nebo „Zákon“).
 
K zajištění plnění povinností podle Zákona o ochraně oznamovatelů byla vydána závazná interní směrnice:

 • „Vnitřní oznamovací systém a ochrana oznamovatelů“ (dále také jen „Směrnice“).

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. lze při splnění stanovených podmínek podat k tomu oprávněnou fyzickou osobou (dále také jen „Oznamovatel“) oznámení o protiprávním jednání, o kterém se Oznamovatel dozvěděl v souvislosti s vykonávanou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost (dále také jen „Oznámení“).  
   
Tato Informace pro oznamovatele protiprávního jednání oznámeného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. (dále také jen „INFORMACE“) je komplexní informací ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) Zákona o ochraně oznamovatelů.  
 

 1. Která oznámení lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému podat 

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. (dále také jen „SCONTO Nábytek“ nebo „společnost“) lze podat Oznámení, které:
obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti SCONTO Nábytek, pro kterou Oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo s níž Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (v Pracovním kontextu),
a které
 

 1. má znaky trestného činu podle trestního zákoníku, č. 40/2009 Sb., nebo

 2. má znaky přestupku podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dle zvláštních právních předpisů (dále jen „zákon“), za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo

 3. porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

 4. porušuje jiný právní předpis České republiky nebo předpis Evropské unie v některé z těchto oblastí právní úpravy:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 2. daně z příjmů právnických osob,

 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML),

 4.  ochrany spotřebitele,

 5.  souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

 6.  bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

 7.  ochrany životního prostředí,

 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

 10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

 12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

 1. Kdo může oznámení o protiprávním jednání podat

Oznamovatelem, který může podat Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti SCONTO Nábytek, je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost a Oznámení podává v tomto pracovním kontextu jako:

 1. zaměstnanec/zaměstnankyně, který/á pro společnost vykonává práci v pracovním poměru anebo na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce;

 2. bývalý/á zaměstnanec/zaměstnankyně společnosti;

 3. uchazeč/ka o zaměstnání u společnosti;

 4. osoba, která vykonává nebo vykonávala u společnosti odbornou praxi nebo stáž;

 5. osoba, která je nebo byla společníkem společnosti;

 6. osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu společnosti;

 7. osoba, která buď přímo anebo nepřímo vykonává či vykonávala pro společnost externí dodavatelskou činnost na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.        

Fyzická osoba má právo na ochranu oznamovatele podle Zákona o ochraně oznamovatelů a dle interní Směrnice, pokud její oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a pokud:

 1. jsou splněny shora uvedené podmínky, a současně

 2. má tato osoba oprávněné důvody se domnívat, že jí oznámené informace byly v době oznámení pravdivé. 

Anonymní oznámení nejsou v rámci vnitřního oznamovacího systému společnosti SCONTO Nábytek přijímána.   
Pro využití výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti mlčenlivosti podle § 3 Zákona je dále rovněž třeba, aby měl Oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že Oznámení bylo nezbytné pro odhalení protiprávního jednání podle bodu 2. této Informace.  
Zákonem o ochraně oznamovatelů ani touto interní Směrnicí není dotčena zákonná povinnost oznámit přímo orgánům činným v trestním řízení ty spáchané trestné činy, které jsou taxativně uvedeny v ustanovení § 368 Trestního zákoníku a spadají pod tzv. zákonnou oznamovací povinnost (např. vražda, těžké ublížení na zdraví aj.).
  

 1. Jakými způsoby lze oznámení o protiprávním jednání podat

Oznámení o protiprávním jednání lze prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému u společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. podat v souladu s požadavky Zákona o ochraně oznamovatelů následujícími způsoby:
 

 1. písemně – v elektronickém formátu datové zprávy, podané elektronicky prostřednictvím oznamovací platformy NNTB, dostupné na: https://www.nntb.cz/c/1kfe6b82

 

 1. písemně – v listinné podobě dopisu, podaného jako listovní zásilka k poštovní přepravě k rukám Příslušné osoby na poštovní adresu společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. :

 
            SCONTO Nábytek s.r.o.
            Neotvírat – Whistleblowing
            Jeremiášova 947/16
            155 00 Praha 5 – Stodůlky
 

 1. ústně – ponecháním hlasové zprávy prostřednictvím oznamovací platformy NNTB, dostupné na https://www.nntb.cz/c/1kfe6b82

 

 1. osobně po předchozí domluvě s Příslušnou osobou v rámci osobní schůzky; v tomto případě musí Příslušná osoba Oznámení přijmout osobně od oznamovatele v přiměřené lhůtě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

Opakovaně podané Oznámení téhož Oznamovatele a v téže věci není přípustné a nebude znovu prošetřováno a Oznamovatel o tomto bude vyrozuměn s příslušným krátkým odůvodněním. To neplatí v případě, že by toto další Oznámení obsahovalo oproti dříve podanému Oznámení nové informace a skutečnosti.
 

 1.   Kdo je osobou příslušnou k přijímání a vyřizování oznámení

K přijetí Oznámení, posuzování důvodnosti Oznámení a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému jsou oprávněny výhradně Příslušné osoby.
Příslušnými osobami u společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. jsou určeny tyto osoby:
Pan Josef Dvořák
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Zličín
 
Pan David Sommer
Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Zličín
 
Shora uvedené kontaktní údaje nejsou oznamovacími kanály dle čl. 3 této Informace.
V rámci přijímání a posuzování důvodnosti Oznámení postupuje každá z Příslušných osob vždy samostatně, nezávisle a nestranně s tím, že jsou oprávněny si vyžadovat od všech organizačních úseků a všech zaměstnanců společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. potřebné informace a podklady, jakož i jiné formy součinnosti.
Příslušná osoba přitom zajistí, aby se oslovení zaměstnanci nemohli seznámit s obsahem Oznámení a aby nevyšla najevo žádná skutečnost, která by mohla identifikovat osobu Oznamovatele. 
 

 1.   Jaké jsou lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba zašle Oznamovateli vyrozumění o přijetí Oznámení nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne podání Oznámení.
To neplatí pouze v případě, kdy:

 1. Oznamovatel výslovně požádá Příslušnou osobu, aby ho o přijetí Oznámení nevyrozumívala; nebo

 2. je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí Oznámení došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost Oznámení a písemně vyrozumět Oznamovatele o výsledcích posouzení do třiceti (30) dnů ode dne přijetí Oznámení.
V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o dalších třicet (30) dnů, nejvýše však dvakrát, tj. maximální délka pro posuzování důvodnosti Oznámení může ve výjimečných případech činit devadesát (90) dnů ode dne podání Oznámení.
O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení Příslušná osoba vždy Oznamovatele písemně vyrozumí ještě před jejím uplynutím.
 

 1. Zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům a dalším osobám

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému, jakož i při souvisejících anebo dalších činnostech všech zaměstnanců a/nebo členů orgánů společnosti SCONTO Nábytek s.r.o. platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči Oznamovatelům a dalším, v Zákoně uvedeným osobám  (např. vůči osobám, které poskytly pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem Oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, dále osoby, které jsou ve vztahu k Oznamovateli osobou blízkou aj.).   
Odvetným opatřením se v tomto směru rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním Oznámení a které Oznamovateli anebo dalším chráněným osobám může způsobit újmu.
Při splnění těchto podmínek je odvetným opatřením např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci, neumožnění odborného rozvoje, výpověď nebo odstoupení od (obchodní) smlouvy anebo zásah do práva na ochranu osobnosti.
 

 1. Možnost využití dalších kanálů pro oznámení o protiprávním jednání

Oznámení lze při splnění zákonných podmínek rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky ve smyslu ustanovení § 14 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů.
V tomto případě Oznámení přijímá, prošetřuje a posuzuje jeho důvodnost Ministerstvo spravedlnosti a jím pověření zaměstnanci.
Externí kanál pro oznamování protiprávního jednání:
 
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Vyšehradská 424/16
128 10 Nové Město
 
Aplikace: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
E-mail: oznamovatel@msp.justice.cz
Tel.: +420 221 997 840
 
Ochrana před odvetným opatřením podle Zákona o ochraně oznamovatelů náleží rovněž osobě, která Oznámení podala u orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu České republiky nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie, tj. zejména u orgánů Policie ČR, státního zastupitelství a/nebo u věcně příslušných orgánů státní správy dle jejich působnosti (např. Česká inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu osobních údajů apod.).