Domů / Obchodní podmínky e-shopu

Obchodní podmínky e-shopu

I.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ    
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP") společnosti SCONTO Nábytek s.r.o., se sídlem 155 00 Praha 5, Jeremiášova 947/16, IČO: 257 23 944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145176 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající z kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese www.sconto.cz (dále jen „e-shop“) mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Tyto OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním OP.
 3. Pro účely OP se považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Není-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy mezi ním a prodávajícím, které nejsou upraveny OP nebo kupní smlouvou, občanským zákoníkem, přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174b občanského zákoníku, jakož i úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu se nepovažuje za nabídku k uzavření kupní smlouvy, ale pouze za výzvu k podávání návrhů na uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je pouze návrhem na uzavření kupní smlouvy a nezavazuje prodávajícího k jejímu přijetí a k uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně objednaného zboží. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí nabízeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.
 6. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené u konkrétního zboží jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci přípustné tolerance stanovené příslušnými normami ČSN.
 7. Zboží lze nakoupit pouze v množství obvyklém pro osobní potřebu kupujícího, případně jeho domácnosti; zboží není určeno k dalšímu přeprodeji.
 8. Prodávající neodpovídá za vadu zboží, kterou způsobí kupující užíváním tohoto zboží při výkonu své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání.

II.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, NEMOŽNOST PLNĚNÍ
 1. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které umožňují samostatné spojení a uložení dat. 
 2. Kupující může učinit objednávku vyplněním objednávkového formuláře, který obsahuje informace o:
a.    objednávaném zboží;
b.    identifikaci kupujícího včetně místa doručení zboží;
c.    celkovou cenu zboží včetně všech daní a poplatků a jiných podobných peněžitých plnění;
d.    způsobu úhrady celkové ceny zboží a nákladů na dodání zboží;
e.    způsobu dodání zboží;
f.    nákladech na dodání zboží.
 1. Potvrzením tlačítka určeného pro odeslání objednávky se závazkem úhrady činí kupující závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy prodávajícímu. Odesláním objednávky kupující výslovně potvrzuje svůj souhlas s OP, jejichž součástí je reklamační řád. Vyjádřením souhlasu s OP kupující současně potvrzuje, že si je vědom toho, že OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a že si OP přečetl ještě před odesláním objednávky.
 2. Kupující je povinen uvést v objednávce zboží správně a pravdivě všechny požadované údaje. Prodávající není povinen zkoumat pravdivost, správnost či aktuálnost uvedených údajů a nenese odpovědnost za prodlení, újmu ani jiné následky způsobené uvedením nesprávných, nepravdivých či neaktuálních údajů kupujícím. 
 3. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení či upřesnění objednávky (e-mailem, písemně či telefonicky). 
 4. Prodávající potvrdí obdržení objednávky kupujícímu na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce. Doručením tohoto potvrzení nedochází k uzavření kupní smlouvy.
 5. Není-li dále uvedeno jinak, je kupní smlouva uzavřena dnem doručení potvrzení o přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy prodávajícím na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce. Pokud kupující v objednávce zvolil platbu za zboží předem a prodávající potvrdil přijetí nabídky na uzavření kupní smlouvy, je kupní smlouva uzavřena až dnem připsání platby kupní ceny na účet prodávajícího. Na takto uzavřenou kupní smlouvu se vždy vztahují OP, které byly účinné v době odeslání objednávky kupujícím.
 6. Obsahuje-li objednávka smyšlené či jinak nepravdivé údaje, nedochází splněním podmínek uvedených v čl. II. odst. 7 OP k uzavření kupní smlouvy; tohoto ustanovení se nelze dovolávat poté, co prodávající i kupující řádně plnili tak, jako by kupní smlouva byla uzavřena.
 7. Po uzavření kupní smlouvy není prodávající povinen přijmout návrh kupujícího na změnu kupní smlouvy, kterou kupující uzavřel jako spotřebitel, tak, že tato kupní smlouva bude uzavřena s kupujícím jako podnikatelem.
 8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. 
 9. Závazek prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy zcela či zčásti zaniká, pokud se stal zcela či zčásti nesplnitelným (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob a ukončení výroby nebo dodávek zboží, nebo v důsledku působení vyšší moci). Týká-li se nemožnost dodání pouze některého zboží, které je předmětem kupní smlouvy, zaniká závazek prodávajícího pouze zčásti, a to v rozsahu zboží, které nelze dodat, není-li dále uvedeno jinak. Nemožnost dodání zboží prokazuje prodávající. Týká-li se nemožnost dodání pouze některého zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a prodávajícímu muselo být z povahy kupní smlouvy nebo z jejího účelu, který mu byl znám již při jejím uzavření, zřejmé, že plnění zbytku závazku nebude mít pro kupujícího význam, a kupující sdělí prodávajícímu, že plnění zbytku závazku pro něj nemá význam, zanikne závazek prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy v celém rozsahu. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o nemožnosti splnění závazku a sjednat s ním způsob vrácení kupní ceny zaplacené kupujícím za zboží, které nelze dodat. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě kupní smlouvy již obdržel za zboží, které nelze dodat, a to do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy kupujícího informoval o úplném nebo částečném zániku závazku z kupní smlouvy, případně ode dne, kdy mu kupující sdělil, že plnění zbytku závazku z kupní smlouvy pro něj nemá význam.
 10. Poskytuje-li prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupujícímu dar, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou; odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zaniká i darovací smlouva a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

III.    KUPNÍ CENA, NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Ceny uváděné v e-shopu jsou orientační (konečná cena závisí na vlastnostech zboží, které má možnost kupující zvolit). Konečná (celková) cena včetně DPH a všech souvisejících poplatků a nákladů, které hradí kupující, je uvedena v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny jsou zobrazeny v objednávkovém formuláři ještě před odesláním objednávky.
 2. Ceny zboží v e-shopu se mohou lišit od cen, za něž je totožné zboží nabízeno v provozovnách prodávajícího; kupující není oprávněn požadovat při nákupu zboží v e-shopu snížení kupní ceny na úroveň prodejní ceny totožného zboží v provozovně.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li v podmínkách pro poskytnutí slevy výslovně uvedeno jinak.
 4. Vznikne-li prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, případně jiné peněžité plnění poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou, je prodávající oprávněn započíst si proti tomuto dluhu své pohledávky za kupujícím, které mu vznikly vůči kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou, jíž se týká vracené peněžité plnění.
 5. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), se zasíláním daňových dokladů vystavených prodávajícím v elektronické podobě na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.  

IV.    DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky.
 2. Prodávající je oprávněn rozdělit celkovou dodávku zboží, které je předmětem kupní smlouvy, do několika částečných dodávek. Každá taková částečná dodávka je považována za samostatné plnění pro účely DPH.
 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
 4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, který si zboží nepřevzal, přestože mu prodávající se zbožím umožnil nakládat (vyzval jej k převzetí zboží), dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k převzetí zboží v provozovně prodávajícího uvedené ve výzvě k převzetí zboží. 
 5. Kupující je povinen zajistit ochranu údajů a dokumentů, které slouží k identifikaci kupujícího při převzetí zboží od prodávajícího nebo od dopravce, před zneužitím třetí osobou. Prodávající neodpovídá za škodu ani jiné následky způsobené tím, že kupující svým konáním či opomenutím zpřístupnil tyto údaje třetí osobě.
 6. Místem dodání zboží je místo dodání uvedené v objednávce, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak. Pokud je zboží kupujícímu doručováno mimo provozovnu prodávajícího, prodávající zajistí doručení zboží v místě dodání před první uzamykatelný vstup, pokud to podmínky na místě dovolují.
 7. Informace o termínu dostupnosti zboží uvedená v e-shopu je informací o předpokládané době naskladnění zboží (dále jen „termín naskladnění“). Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po naskladnění zboží informovat o přesném termínu, kdy bude zboží připraveno k převzetí kupujícím, nebo odesláno kupujícímu (dále jen „termín dodání“). Lhůta pro naskladnění zboží běží ode dne uzavření kupní smlouvy.
 8. Obsahuje-li objednávka zboží s různým termínem naskladnění, platí pro veškeré objednané zboží nejpozdější uvedený termín naskladnění. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo zboží kupujícímu dodáno postupně v několika částečných dodávkách podle jeho dostupnosti.
 9. Dojde-li v době mezi obdržením objednávky kupujícího a uzavřením kupní smlouvy (čl. II. odst. 7 OP) ke změně v dostupnosti objednaného zboží oproti údajům uvedeným v e-shopu při vytvoření objednávky kupujícím, je prodávající povinen o tom kupujícího informovat a vyžádat si jeho souhlas se změnou termínu naskladnění, nebo termínu dodání zboží. Nevyjádří-li kupující svůj souhlas se změnou kupní smlouvy, bude postupováno podle čl. II odst. 11 OP (nemožnost plnění).
 10. Nebude-li prodávající schopen termín naskladnění nebo termín dodání zboží sjednaný s kupujícím dodržet, je prodávající povinen o tom kupujícího bezodkladně informovat. Pokud kupujícímu hrozí vznik újmy v důsledku prodlení prodávajícího s naskladněním nebo dodáním zboží, je povinen o této hrozící či vznikající újmě prodávajícího bezodkladně informovat písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím e-mailu včetně jejího důvodu a předpokládané výše. Nesplní-li kupující, jemuž hrozí či vzniká újma v důsledku prodlení prodávajícího s naskladněním nebo dodáním zboží, tuto informační povinnost, nese ze svého, čemu mohl zabránit (§ 2903 občanského zákoníku).
 11. Prodlení prodávajícího s naskladněním zboží nebo dodáním zboží způsobené vyšší mocí, které nepřesahuje šedesát (60) dní, anebo dvojnásobek lhůty určené jako termín dodání, pokud je tato lhůta delší než třicet (30) dnů, se nepovažuje za podstatné porušení povinnosti z kupní smlouvy a neopravňuje kupujícího od smlouvy odstoupit (§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku). Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli prodávajícího (včetně překážky v dodání zboží, která nastala následkem vyšší moci u dodavatele či výrobce).
 12. Pro účely doručování zboží na adresu mimo provozovnu prodávajícího kupující souhlasí s předáním údajů týkajících se jeho osoby dopravci v rozsahu nezbytném pro řádné doručení zboží.
 13. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu a dopravci veškerou součinnost a informace nezbytné k řádnému dodání zboží. Neposkytne-li kupující součinnost nezbytnou k řádnému doručení zboží, bude nedoručené zboží vráceno dopravcem prodávajícímu. Kupující je oprávněn si zboží vrácené prodávajícímu osobně vyzvednout v místě, které mu sdělí prodávající, anebo si zboží na své náklady nechat znovu doručit dopravcem.
 14. Nepřevezme-li si kupující zboží, které pro něj bylo v souladu s kupní smlouvou připraveno k převzetí v provozovně prodávajícího, do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho převzetí na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce, je prodávající ode dne následujícího po uplynutí této lhůty oprávněn po kupujícím požadovat úhradu za uskladnění zboží ve výši 100 Kč denně až do dne převzetí zboží, anebo do dne zániku kupní smlouvy. Prodávající uplatní k úhradě za uskladnění zboží DPH za podmínek stanovených právními předpisy. 
 15. Neposkytne-li kupující součinnost nezbytnou k doručení zboží na adresu místa dodání dle kupní smlouvy a je-li zboží z tohoto důvodu vráceno prodávajícímu, informuje prodávající o této skutečnosti bezodkladně kupujícího na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v objednávce nebo SMS zprávou zaslanou na telefonní číslo uvedené v objednávce a vyzve jej, aby si do čtrnácti (14) kalendářních dnů buď zboží převzal v provozovně prodávajícího, anebo předem uhradil náklady na opakované doručení zboží, které zajistí prodávající, a případně určil adresu pro doručení. Nevyhoví-li kupující řádně a včas této výzvě, je prodávající ode dne následujícího po uplynutí této lhůty oprávněn po kupujícím požadovat úhradu za uskladnění zboží ve výši 100 Kč denně až do dne odebrání zboží, anebo do dne zániku kupní smlouvy. Prodávající uplatní k úhradě za uskladnění zboží DPH za podmínek stanovených právními předpisy. 
 16. Nepřevezme-li si kupující, který k tomu byl prodávajícím řádně vyzván, zboží v provozovně prodávajícího, a neposkytne-li ani nezbytnou součinnost k jeho doručení (zejména uhrazením nákladů na opakované doručení, které zajistí prodávající, anebo zajištěním opakovaného doručení na vlastní účet), je prodávající oprávněn po uplynutí sedmi (7) kalendářních dnů od posledního dne lhůty určené ve výzvě k převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je v takovém případě také oprávněn požadovat na kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající 30% z kupní ceny zboží, které si kupující včas nepřevzal. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě, kterou určí prodávající v písemné výzvě k jejímu uhrazení. Prodávající je oprávněn svou pohledávku ze smluvní pokuty započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení uhrazené kupní ceny. Prodávající se může nároku na zaplacení smluvní pokuty, k jejíž úhradě kupujícího vyzval, zcela či zčásti vzdát.
 17. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, zejména neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). V případě porušení celistvosti obalu a jiném zjevném poškození, které mohlo ovlivnit zboží, je kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu zboží a poškozené zboží není povinen převzít. Při zjevné neúplnosti dodávky (chybějící balení, balík) není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balení, balíků) v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal zboží byl neporušen a dodávka byla úplná. 
 18. Kupující má právo dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, vrátit obalový materiál (odpovídající druhu, tvaru a velikosti prodávaného zboží) v každé provozovně prodávajícího. Nevyužije-li kupující této možnosti, je povinen zajistit na své náklady a nebezpečí likvidaci obalu v souladu s právními předpisy.

V.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 1. Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a rovněž ustanoveními § 2158 až § 2174b občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.
 2. Práva z vadného plnění, postup pro uplatnění těchto práv (reklamace) a způsoby jeho vyřízení, jakož i místo a čas přijímání reklamací a lhůty pro rozhodnutí o reklamaci a její vyřízení jsou upraveny v Reklamačním řádu, který tvoří nedílnou součást těchto OP a je dostupný na www.sconto.cz.

VI.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, ODSTUPNÉ, ZRUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují výhradně na kupujícího, který je spotřebitelem. Pro kupujícího, který neuzavřel kupní smlouvu jako spotřebitel, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 2. Kupující není oprávněn dle § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (např. výšivka, atypické rozměry zboží);
  2. dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
 3. Nejedná-li se o některý z případů dle § 1837 občanského zákoníku, má kupující, který je spotřebitelem (§ 419 občanského zákoníku) právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží a bylo-li zboží dodáno v několika dodávkách, ode dne poslední dodávky zboží. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující přednostně využít vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující dále zaslat písemně na adresu sídla prodávajícího, nebo na elektronickou adresu prodávajícího info@sconto.cz.
 4. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 
 5. Zboží musí být kupujícím vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, a to na adresu provozovny prodávajícího, v níž mu bylo zboží dodáno, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud před jejím uplynutím bude zboží prodávajícímu odesláno. Tato povinnost kupujícího se považuje za řádně splněnou pouze tehdy, pokud prodávajícímu vrátí takové zboží, které od prodávajícího obdržel (§ 1831 odst. 1 občanského zákoníku).
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Peněžní prostředky budou prodávajícím vráceny stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. 
 7. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy pouze ohledně části dodaného zboží, vrátí mu prodávající poměrnou část nákladů na dodání, která odpovídá poměru kupní ceny zboží dotčeného odstoupením od kupní smlouvy k celkové kupní ceně zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.
 8. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu, který odstoupil od kupní smlouvy, uhrazené náklady na dodání zboží vždy jen do výše odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí. Pokud kupující zvolil a využil jiný než nejlevnější způsob dodání, který prodávající nabízí, nese náklady na toto dodání v rozsahu, v němž přesahují náklady na nejlevnější způsob dodání, i po odstoupení od kupní smlouvy kupující.
 9. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Kupující nese i náklady spojené s navrácením zboží, které nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou (týká se zejména větších kusů nábytku), a to dle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku. Výše těchto nákladů může být i značně vysoká, v závislosti na způsobu vrácení zboží, který kupující použije. Náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu mohou přesáhnout i 20 % ceny zboží. 
 10. Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, nese náklady spojené s vrácením zboží do původního stavu, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (§ 1833 občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody způsobené kupujícím.
 11. Vedle případů stanovených zákonem je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy i po uplynutí doby prodlení uvedené v čl. IV bod 11. Kupující není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud mu prodávající nabídne slevu z kupní ceny ve výši 0,3 % kupní ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý započatý týden prodlení, a kupující tuto nabídku přijme.
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem a dále tehdy, pokud ještě nebylo kupujícímu dodáno zboží a prodávající prokáže, že:
 1. kupující v minulosti porušil závazek z kupní smlouvy s prodávajícím a prodávajícímu tím vznikla škoda, která nebyla kupujícím nahrazena;
 2. kupující svou objednávkou porušil podmínky cenové či jiné prodejní akce prodávajícího (zejm. objednáním nadlimitního počtu zboží); 
 3. došlo ke zneužití nabídky a slevových akcí (zneužití nákupní příležitosti) kupujícím (např. sleva nabízená spotřebitelům je využita podnikatelem, a to i prostřednictvím několika zdánlivě spotřebitelských nabídek, popř. spotřebitel zboží nakoupí pod vícero identitami);
 4. z objednávky a jednání kupujícího je nepochybně zřejmé, že kupující zjevně zneužívá práva nebo jinak jedná s nepoctivým úmyslem;
 5. kupující, který jako způsob doručení zvolil osobní odběr v provozovně prodávajícího, zboží nepřevzal ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho převzetí, a od konce této lhůty uplynulo již nejméně sedm (7) kalendářních dnů;
 6. kupující neposkytl nezbytnou součinnost při doručení zboží a ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího nepřevzal nedoručené zboží v provozovně prodávajícího, ani neposkytl součinnost vyžadovanou prodávajícím k opakovanému doručení zboží, a od konce této lhůty uplynulo již nejméně sedm (7) kalendářních dnů.
 
VII.    DALŠÍ SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY
 1. Prodávající kupujícímu sděluje následující:  
 1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového a telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky; toto se netýká např. přepravy).
 2. Kupující může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář dostupný na webových stránkách https://www.sconto.cz/zakaznicky-servis/dotaz, případně se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 3. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 4. Uzavřená kupní smlouva je uložena u prodávajícího, přičemž kupující ke kupní smlouvě nebude mít přístup. Kupující si však může individuálně uložit potvrzení objednávky.
 5. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři, jakožto i v čl. II. odst. 2 těchto OP.
 7. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky je možné zjistit a opravit v souladu s čl. II. těchto VOP.
 8. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění. V případě, že by k uzavření takové smlouvy došlo, nejkratší dobou, po kterou jsou strany zavázány je jeden (1) měsíc.
 
VIII.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 1. Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat na základě oprávněného zájmu (tzn. bez souhlasu kupujícího) v rozsahu nezbytném ke splnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím včetně dodání a doručení zboží, případné montáže zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či v rozsahu nezbytném k provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, které si vyžádal kupující. 
 2. Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží jsou k dispozici v samostatném dokumentu na webových stránkách www.sconto.cz/informaceozpracovaniou.

IX.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) vzniklé z kupní smlouvy, které se nepodařilo vyřešit mezi stranami přímo, je kupující oprávněn řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 2. Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je kupující (spotřebitel) oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující (spotřebitel) uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Návrh na mimosoudní řešení sporu musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá, k návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.).
 3. Spotřebitel má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 524/2013, dostupným na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/.

X.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Kupní smlouva a veškerá práva a povinnosti s ní související se řídí právem České republiky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu na třetí osobu. Kupující není oprávněn uplatnit zadržovací právo ke zboží ve vlastnictví prodávajícího k zajištění své pohledávky. 
 3. Zánik závazků z kupní smlouvy se nedotýká práva na splnění již vzniklých závazků a dluhů, smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani jiných ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku závazků z kupní smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh z kupní smlouvy zajištěn, nedotýká se zánik závazků z kupní smlouvy ani zajištění dluhu.
 4. Prodávající a kupující užívají při komunikaci související s uzavřením a plněním kupní smlouvy adresy (poštovní i elektronické), které si sdělili za účelem uzavření kupní smlouvy. Kupující je oprávněn použít i kontaktní údaje zveřejněné na webové stránce prodávajícího https://www.sconto.cz.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: SCONTO Nábytek s.r.o., IČO: 257 23 944, se sídlem Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, adresa elektronické pošty: info@sconto.cz, tel.: +420 225 510 000. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na https://www.sconto.cz. Adresa sídla je totožná s doručovací adresou.
 6. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb byla doručena třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání (§ 573 občanského zákoníku). Právní jednání smluvní strany působí vůči nepřítomné smluvní straně od okamžiku, kdy je jí projev vůle doručen; zmaří-li vědomě druhá smluvní strana doručení, platí, že bylo řádně doručeno (§ 570 odst. 1 občanského zákoníku).
 7. Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně měnit. Změnou OP nejsou dotčeny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených před nabytím účinnosti takové změny.
 8. Tyto OP jsou účinné od 1.4.2023 a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto dnem.