Domů / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro prodej a dodávku zboží platné pro prodej zboží v provozovnách

společnosti SCONTO Nábytek s.r.o., se sídlem 155 00 Praha 5, Jeremiášova 947/16, IČO: 257 23 944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145176
 (dále jen „prodávající“)

 

I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající z kupní smlouvy uzavírané v provozovnách prodávajícího mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Tyto OP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním OP. OP jsou rovněž dostupné na internetové stránce www.sconto.cz.
 3. Pro účely OP se považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Není-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy mezi ním a prodávajícím, které nejsou upraveny OP nebo kupní smlouvou, občanským zákoníkem, přičemž podle § 2158 odst. 1 občanského zákoníku platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174b občanského zákoníku, jakož i úprava zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí.
 4. Zboží se prodává zpravidla na základě vystavených neprodejných vzorků nebo katalogů a je dodáváno obvykle v demontovaném stavu.
 5. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené u konkrétního zboží jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci přípustné tolerance stanovené příslušnými normami ČSN.
 6. Zboží lze nakoupit pouze v množství obvyklém pro osobní potřebu kupujícího, případně jeho domácnosti; zboží není určeno k dalšímu přeprodeji.
 7. Prodávající neodpovídá za vadu zboží, kterou způsobí kupující užíváním tohoto zboží při výkonu své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání.
 

II.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, NEMOŽNOST PLNĚNÍ

 1. Kupní smlouva je uzavírána v písemné formě. Kupující je povinen se před podpisem smlouvy seznámit s OP a reklamačním řádem.
 2. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou též zaplacením celé kupní ceny zboží oproti jeho předání.
 3. Odmítne-li kupující sdělit prodávajícímu údaje nezbytné pro uzavření a splnění kupní smlouvy (například jméno, příjmení, adresu, telefon, elektronickou adresu /e-mail), není prodávající povinen kupní smlouvu uzavřít. Tím není vyloučena dohoda smluvních stran o uzavření kupní smlouvy v jiné než písemné formě.
 4. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu vážné, správné a pravdivé údaje nezbytné pro uzavření a splnění kupní smlouvy. Uvede-li kupující smyšlené, nesprávné či jinak nepravdivé údaje, je prodávající oprávněn kupní smlouvu s kupujícím neuzavřít.
 5. Po uzavření kupní smlouvy není prodávající povinen přijmout návrh kupujícího na změnu kupní smlouvy, kterou kupující uzavřel jako spotřebitel, tak, že tato kupní smlouva bude uzavřena s kupujícím jako podnikatelem.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží a jeho převzetím. 
 7. Závazek prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy zcela či zčásti zaniká, pokud se stal zcela či zčásti nesplnitelným (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob a ukončení výroby nebo dodávek zboží, nebo v důsledku působení vyšší moci). Týká-li se nemožnost dodání pouze některého zboží, které je předmětem kupní smlouvy, zaniká závazek prodávajícího pouze zčásti, a to v rozsahu zboží, které nelze dodat, není-li dále uvedeno jinak. Nemožnost dodání zboží prokazuje prodávající.
 8. Týká-li se nemožnost dodání pouze některého zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a prodávajícímu muselo být z povahy kupní smlouvy nebo z jejího účelu, který mu byl znám již při jejím uzavření, zřejmé, že plnění zbytku závazku nebude mít pro kupujícího význam, a kupující sdělí prodávajícímu, že plnění zbytku závazku pro něj nemá význam, zanikne závazek prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy v celém rozsahu. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího o nemožnosti splnění závazku a sjednat s ním způsob vrácení kupní ceny zaplacené kupujícím za zboží, které nelze dodat. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě kupní smlouvy již obdržel za zboží, které nelze dodat, a to do deseti (10) pracovních dnů ode dne, kdy kupujícího informoval o úplném nebo částečném zániku závazku z kupní smlouvy, případně ode dne, kdy mu kupující sdělil, že plnění zbytku závazku z kupní smlouvy pro něj nemá význam.
 9. Poskytuje-li prodávající v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupujícímu dar, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou; odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zaniká i darovací smlouva a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.
 

III.KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou smluvní (konečná cena závisí na výběru materiálu, barvě a dalších vlastnostech zboží) a jsou uváděny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží nezahrnují montáž ani náklady na dodání zboží.
 2. Ceny zboží v provozovně prodávajícího se mohou lišit od cen, jež jsou u totožného zboží uvedeny v e-shopu prodávajícího; kupující není oprávněn požadovat při nákupu zboží v provozovně prodávajícího snížení ceny na cenu uvedenou u totožného zboží v e-shopu.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat při podpisu kupní smlouvy uhrazení části kupní ceny (dále jen „záloha“) ve výši nejméně 30 % kupní ceny zboží, pokud není v kupní smlouvě ujednáno jinak. V případě částečného plnění prodávajícím, kdy je složená záloha zcela či zčásti použita na úhradu tohoto částečného plnění, je prodávající oprávněn požadovat další zálohu na dosud nedodané zboží.
 4. Kupující je povinen uhradit doplatek kupní ceny do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy ho prodávající k úhradě doplatku po naskladnění zboží vyzve.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li v podmínkách pro poskytnutí slevy výslovně uvedeno jinak.
 6. Vznikne-li prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu kupní cenu, případně jiné peněžité plnění poskytnuté kupujícím prodávajícímu v souvislosti s kupní smlouvou, je prodávající oprávněn započíst si proti tomuto dluhu své pohledávky za kupujícím, které mu vznikly vůči kupujícímu v souvislosti s kupní smlouvou, jíž se týká vracené peněžité plnění.
 7. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že v souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona 
  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), souhlasí se zasíláním daňových dokladů vystavených prodávajícím v elektronické podobě na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při uzavření kupní smlouvy nebo při odeslání objednávky prodávajícímu.
 

IV.DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Místem dodání zboží je provozovna prodávajícího, ve které byla kupní smlouva uzavřena, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Pokud je zboží kupujícímu doručováno mimo provozovnu prodávajícího, prodávající zajistí doručení zboží v místě dodání před první uzamykatelný vstup.
 2. Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.
 3. Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu před uhrazením celé kupní ceny, ledaže bylo sjednáno uhrazení kupní ceny ve splátkách. 
 4. Prodávající je oprávněn rozdělit celkovou dodávku zboží, které je předmětem kupní smlouvy, do několika částečných dodávek. Každá taková částečná dodávka je považována za samostatné plnění pro účely DPH.
 5. Pokud je sjednáno osobní převzetí zboží kupujícím, je kupující povinen:
 1. zboží, které je skladem u prodávajícího, převzít oproti úhradě kupní ceny nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy jej prodávající k převzetí zboží vyzve;
 2. zboží, které není v den uzavření kupní smlouvy skladem u prodávajícího, převzít nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne, kdy jej prodávající k převzetí zboží vyzve
 1. Při osobním odběru zboží na provozovně bude zboží kupujícímu předáno oproti předložení originálu kupní smlouvy, pokud byla uzavřena písemnou formou.
 2. Kupující je povinen zajistit ochranu údajů a dokumentů, které slouží k identifikaci kupujícího při odebrání zboží od prodávajícího nebo od dopravce, před zneužitím třetí osobou. Prodávající neodpovídá za újmu ani jiné následky způsobené tím, že kupující svým konáním či opomenutím zpřístupnil tyto údaje třetí osobě.
 3. Nepřevezme-li si kupující zboží, které pro něj bylo v souladu s kupní smlouvou připraveno k převzetí v provozovně prodávajícího, do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne kdy jej prodávající vyzval k odběru zboží, je prodávající ode dne následujícího po uplynutí této lhůty oprávněn po kupujícím požadovat úhradu za uskladnění zboží ve výši 100 Kč denně až do dne převzetí zboží, anebo do dne zániku kupní smlouvy. Prodávající uplatní k úhradě za uskladnění zboží DPH za podmínek stanovených právními předpisy. 
 4. Pro účely doručování zboží na adresu mimo provozovnu prodávajícího kupující souhlasí s předáním údajů týkajících se jeho osoby dopravci v rozsahu nezbytném pro řádné doručení zboží.
 5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu a dopravci veškerou součinnost a informace nezbytné k řádnému dodání zboží. Neposkytne-li kupující součinnost nezbytnou k řádnému doručení zboží, bude nedoručené zboží vráceno dopravcem prodávajícímu. Kupující je oprávněn si zboží vrácené prodávajícímu osobně vyzvednout v místě, které mu sdělí prodávající, anebo si zboží na své náklady nechat znovu doručit dopravcem.
 6. Neposkytne-li kupující součinnost nezbytnou k doručení zboží na adresu místa dodání dle kupní smlouvy a je-li zboží z tohoto důvodu vráceno prodávajícímu, informuje prodávající o této skutečnosti bezodkladně kupujícího na elektronickou adresu (e-mail) uvedenou v kupní smlouvě nebo SMS zprávou zaslanou na telefonní číslo uvedené v kupní smlouvě a vyzve jej, aby do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy buď zboží odebral v provozovně prodávajícího, anebo předem uhradil náklady na opakované doručení zboží, které zajistí prodávající, a případně určil adresu pro doručení. Nevyhoví-li kupující řádně a včas této výzvě, je prodávající oprávněn ode dne následujícího po uplynutí lhůty požadovat po kupujícím úhradu za uskladnění zboží ve výš 100 Kč denně až do dne odebrání zboží, anebo do dne zániku kupní smlouvy. Prodávající uplatní k úhradě za uskladnění zboží DPH za podmínek stanovených právními předpisy. 
 7. Nepřevezme-li si kupující, který k tomu byl prodávajícím řádně vyzván, zboží v provozovně prodávajícího, a neposkytne-li ani nezbytnou součinnost k jeho doručení (zejména uhrazením nákladů na opakované doručení, které zajistí prodávající, anebo zajištěním opakovaného doručení na vlastní účet), je prodávající oprávněn po uplynutí sedmi (7) kalendářních dnů od posledního dne lhůty určené ve výzvě k odebrání zboží od kupní smlouvy odstoupit a požadovat na kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši odpovídající 30 % z kupní ceny zboží, které si kupující včas nepřevzal. Smluvní pokuta je splatná způsobem a ve lhůtě, kterou určí prodávající v písemné výzvě k jejímu uhrazení. Prodávající je oprávněn svou pohledávku ze smluvní pokuty započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení složené zálohy. Prodávající se může nároku na zaplacení smluvní pokuty, k jejíž úhradě kupujícího vyzval, zcela či zčásti vzdát.
 8. Termín pro dodání zboží, které není v den uzavření kupní smlouvy skladem u prodávajícího, uvedený v kupní smlouvě uvádí informaci o předpokládané době naskladnění zboží u prodávajícího (dále jen „termín naskladnění“). Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu po naskladnění zboží informovat o přesném termínu, kdy bude zboží připraveno k převzetí, nebo k dopravení kupujícímu (dále jen „termín dodání“). Byla-li dohodnuta úhrada celé kupní ceny nebo její části (záloha) předem, pak lhůta pro naskladnění zboží běží až ode dne úhrady kupní ceny, popřípadě její sjednané části (zálohy).
 9. Nebude-li prodávající schopen termín naskladnění zboží sjednaný s kupujícím dodržet, je povinen o tom kupujícího bezodkladně informovat. Pokud kupujícímu hrozí vznik újmy v důsledku prodlení prodávajícího s naskladněním zboží, je povinen ho o této hrozící či vznikající škodě bezodkladně informovat písemně na adresu sídla nebo prostřednictvím e-mailu včetně jejího důvodu a předpokládané výše. Nesplní-li kupující, jemuž hrozí či vzniká škoda v důsledku prodlení prodávajícího s plněním kupní smlouvy, tuto informační povinnost, nese ze svého, čemu mohl zabránit (§ 2903 občanského zákoníku).
 10. Prodlení prodávajícího s naskladněním zboží způsobené vyšší mocí, které nepřesahuje šedesát (60) dní, anebo dvojnásobek lhůty určené jako termín naskladnění, pokud je tato lhůta delší než třicet (30) dnů, se nepovažuje za podstatné porušení povinnosti z kupní smlouvy a neopravňuje kupujícího od smlouvy odstoupit (§ 2002 odst. 1 občanského zákoníku). Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na vůli prodávajícího (včetně překážky v dodání zboží, která nastala následkem vyšší moci u dodavatele či výrobce). 
 11. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, zejména neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). V případě porušení celistvosti obalu a jiném zjevném poškození, které mohlo ovlivnit zboží, je kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu zboží a poškozené zboží není povinen převzít. Při zjevné neúplnosti dodávky (chybějící balení, balík) není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balení, balíků) v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal zboží byl neporušen a dodávka byla úplná.
 12. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
 13. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, který si zboží nepřevzal, přestože mu prodávající se zbožím umožnil nakládat (vyzval jej k odběru zboží), dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k převzetí zboží v provozovně prodávajícího uvedené ve výzvě k převzetí zboží.
 14. Kupující má právo dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů, vrátit obalový materiál (odpovídající druhu, tvaru a velikosti prodávaného zboží) v každé provozovně prodávajícího. Nevyužije-li kupující této možnosti, je povinen zajistit na své náklady a nebezpečí správnou likvidaci obalu.
 

V.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a rovněž ustanoveními § 2158 až § 2174b občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávané zboží má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.
 2. Práva z vadného plnění, postup pro uplatnění těchto práv (reklamace) a způsoby jejího vyřízení, jakož i místo a čas přijímání reklamací a lhůty pro rozhodnutí o reklamaci a její vyřízení jsou upraveny v Reklamačním řádu, který tvoří nedílnou součást těchto OP a je dostupný na www.sconto.cz.
 

VI.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ

 1. Od kupní smlouvy uzavřené v provozovně prodávajícího je možné odstoupit pouze v případech stanovených těmito OP, ujednají-li si to prodávající a kupující anebo pro podstatné porušení kupní smlouvy (§ 2002 občanského zákoníku).
 2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem a dále po uplynutí doby prodlení uvedené v čl. IV. bod 15. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud mu prodávající nabídne slevu z kupní ceny ve výši 0,3 % kupní ceny zboží, s jehož dodáním je v prodlení, za každý započatý týden prodlení, a kupující tuto nabídku přijme.
 3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem a dále tehdy, pokud nebylo kupujícímu dodáno zboží a prodávající prokáže, že: 
 1. kupující v minulosti porušil závazek z kupní smlouvy s prodávajícím a prodávajícímu tím vznikla škoda, která nebyla kupujícím nahrazena;
 2. kupující svou objednávkou porušil podmínky cenové či jiné prodejní akce prodávajícího (zejm. objednáním nadlimitního počtu zboží); 
 3. došlo ke zneužití nabídky a slevových akcí (zneužití nákupní příležitosti) kupujícím (např. sleva nabízená spotřebitelům je využita podnikatelem, a to i prostřednictvím několika zdánlivě spotřebitelských nabídek, popř. spotřebitel zboží nakoupí pod vícero identitami);
 4. z objednávky a jednání kupujícího je nepochybně zřejmé, že kupující zjevně zneužívá práva nebo jinak jedná s nepoctivým úmyslem; 
 5. kupující uvedl při uzavření kupní smlouvy smyšlené či jinak nepravdivé údaje;
 6. kupující, který jako způsob doručení zvolil osobní odběr v provozovně prodávajícího, zboží nepřevzal ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho převzetí, a od konce této lhůty uplynulo již nejméně sedm (7) kalendářních dnů;
 1. kupující neposkytl nezbytnou součinnost při doručení zboží a ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího nepřevzal nedoručené zboží v provozovně prodávajícího, ani neposkytl součinnost vyžadovanou prodávajícím k opakovanému doručení zboží, a od konce této lhůty uplynulo již nejméně sedm (7) kalendářních dnů.
 2. Prodávající umožní kupujícímu zrušit kupní smlouvu nebo její část, jejímž předmětem je zboží, které není v den uzavření kupní smlouvy skladem u prodávajícího, zaplacením odstupného ve výši 30 % z kupní ceny zboží dotčeného zrušením smlouvy nebo její části. Uplatní-li kupující písemně právo zrušit kupní smlouvu zaplacením odstupného, kupní smlouva se ruší doručením takového zrušení prodávajícímu a uhrazením odstupného. Kupující není oprávněn zrušit kupní smlouvu nebo její část ohledně zboží, které již bylo kupujícímu dodáno nebo odesláno. Prodávající je oprávněn započíst pohledávku na odstupné proti pohledávce kupujícího na vrácení složené zálohy. Ustanovení § 1992 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
 

VII.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat na základě oprávněného zájmu (tzn. bez souhlasu kupujícího) v rozsahu nezbytném ke splnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím včetně dodání a doručení zboží, případné montáže zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či v rozsahu nezbytném k provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, které si vyžádal kupující.
 2. Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží jsou k dispozici v samostatném dokumentu, který je umístěn na webových stránkách
 3. .
 

VIII.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 2. Kupující (spotřebitel) má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupným na webové stránce
 3. .
 

IX.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Kupní smlouva a veškerá práva a povinnosti s ní související se řídí právem České republiky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
 2. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího postoupit jakoukoliv pohledávku vůči prodávajícímu na třetí osobu. Kupující není oprávněn uplatnit zadržovací právo ke zboží ve vlastnictví prodávajícího k zajištění své pohledávky. 
 3. Kupující může uplatnit stížnost přes kontaktní formulář dostupný na webových stránkách https://www.sconto.cz/zakaznicky-servis/dotaz, případně se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 4. Zánik závazků z kupní smlouvy se nedotýká práva na splnění již vzniklých závazků a dluhů, smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani jiných ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po zániku závazků z kupní smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh z kupní smlouvy zajištěn, nedotýká se zánik závazků z kupní smlouvy ani zajištění dluhu.
 5. Kontaktní údaje prodávajícího: SCONTO Nábytek s.r.o., IČO: 257 23 944, se sídlem Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, adresa elektronické pošty: info@sconto.cz, tel.: +420 225 510 000. Další kontaktní údaje jsou k dispozici na https://www.sconto.cz. Adresa sídla je totožná s doručovací adresou.
 6. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb byla doručena druhé straně třetí pracovní den po jejím odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání (§ 573 občanského zákoníku). Právní jednání smluvní strany působí vůči nepřítomné smluvní straně od okamžiku, kdy je jí projev vůle doručen; zmaří-li vědomě druhá smluvní strana doručení, platí, že bylo řádně doručeno (§ 570 odst. 1 občanského zákoníku).
 7. Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně měnit. Změnou OP nejsou dotčeny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených před nabytím účinnosti takové změny.
 8. Tyto OP jsou účinné od 1.4.2023 a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto dnem.


Archiv obchodních podmínek pro obchodní domy:
Obchodní podmínky platné od 31.5.2021. do 31.3.2023

Obchodní podmínky platné od 25.5.2018 do 31.5.2021.