Pro veřejnost jsou naše prodejny otevřené pro nákup domácích potřeb a pro výdej zboží, firmy a živnostníci mohou nakupovat bez omezení. Více informací zde. 

Reklamační řád

Domů / Reklamační řád

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu i pro prodej zboží v provozovnách společnosti Sconto Nábytek, s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 947, IČO: 257 23 944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145176 (dále též „prodávající“).
 3. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
 4. Tento reklamační řád nahrazuje předchozí znění reklamačního řádu.

 

II. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 občanského zákoníku).
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 3. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda je kompletní. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží kupující převezme, popíše stručně porušení obalu nebo poškození zboží v dodacím/výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal byl neporušen a zboží nevykazovalo zjevné poškození.

 

III. DALŠÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti v souvislosti s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, a v případě, že kupující je spotřebitelem, rovněž ustanoveními § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že dodávaný produkt má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.
 2. Uplatnit práva z vadného plnění je možné pouze ve vztahu ke zboží zakoupenému u prodávajícího.
 3. Prodávající doporučuje kupujícímu oznámit vadu zboží prostřednictvím webového reklamačního protokolu (https://www.sconto.cz/reklamacni-protokol). Reklamaci, tj. oznámení vady prodávajícímu, je dále možné učinit i na provozovně prodávajícího nebo písemně doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího. Oznámení vady musí obsahovat alespoň: jméno a příjmení, adresu a telefonní nebo e-mailový kontakt kupujícího, číslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného produktu a fotodokumentaci a bližší popis reklamované vady s popisem toho, jak se daná vada projevuje.
 4. Přijetí uplatněné reklamace je prodávající povinen kupujícímu potvrdit, a to ihned či bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. V případě oznámení vady na e-mailovou adresu prodávajícího nebo přes webový reklamační protokol potvrdí prodávající kupujícímu přijetí reklamace na e-mailovou adresu kupujícího, ze které bylo uplatnění reklamace zasláno nebo která byla uvedena ve webovém reklamačním protokolu.
 5. Pokud by posouzení oprávněnosti reklamace prodávajícím mělo kupujícímu - spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit k prodávajícímu běžným způsobem či se jedná o zboží, které je pevně ukotveno či je součástí nemovitosti, může prodávající po dohodě s kupujícím posoudit vadu buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
 6. Kupující vadu prodávajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže reklamované zboží užívat.
 7. V případě, že je kupující spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle čl. II tohoto reklamačního řádu.
 8. V případě, kdy kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, tj. kupující není spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí zboží.
 9. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží v případě:
 1. nenahlášení zjevných vad při převzetí zboží;
 2. poškození zboží při přepravě v případě vlastní přepravy kupujícího;
 3. používání či umístění zboží v nevhodných podmínkách (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.);
 4. neodborné montáže, zacházení, obsluhy nebo zanedbání náležité péče o zboží ze strany kupujícího;
 5. poškození věci nevhodným způsobem ošetření;
 6. poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky;
 7. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 8. nekvalitní přípravy podkladů (nerovnost stěn a podlah) pro realizaci montáže;
 9. vady, na kterou byl kupující upozorněn v kupní smlouvě;
 10. poškození věci jakoukoli jinou činností kupujícího.
 1. Za vadu zboží se nepovažuje (mimo jiné) obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu) a lakovaných ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené v e-shopu  jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci této obvyklé tolerance.
 2. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší kupní cena. Rovněž kupující není oprávněn reklamovat vadu, která byla u prodávajícího uplatněna již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

 

IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. V případě, že je kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady a též doba, po kterou je kupující v prodlení s dodáním podkladů potřebných pro její posouzení.
 2. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 3. Další práva a povinnosti smluvních stran se řídí zejména ustanovením § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. V případě, že kupující není spotřebitelem, zavazuje se prodávající, že vyřídí reklamaci v přiměřené lhůtě a bez zbytečného odkladu.
 5. Okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace je reklamace považována za vyřízenou.
 6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Platformu pro řešení sporů on-line: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika: https://evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013.

 

V Praze dne 1. 8. 2018

Sconto Nábytek, s.r.o. 
Jeremiášova 947 155 00
Praha 5 - Stodůlky

Cookies Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací