Domů / Reklamační řád

Reklamační řád

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
 1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu i pro prodej zboží v provozovnách společnosti SCONTO Nábytek s.r.o., se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČO: 257 23 944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 145176 (dále jen „prodávající“).
 2. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a je-li kupující spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 3. Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahují se ustanovení tohoto reklamačního řádu pouze na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
 
 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
 
 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a § 2096 občanského zákoníku. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 2. Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že:
 1. se nejedná o jiné zboží než to, které bylo předmětem kupní smlouvy;
 2. zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 3. zboží je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
 4. zboží je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 5. zboží je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 6. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně živostnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží zejména v následujících případech: 
 1. zboží mělo vadu již v době převzetí a pro tuto vadu byla sjednána a poskytnuta sleva z kupní ceny;
 2. vada zboží byla kupujícím již dříve reklamována a prodávající poskytl kupujícímu z toho důvodu slevu z kupní ceny;
 3. vada nebyla na zboží přítomna v době jeho převzetí kupujícím, ani nevznikla později porušením povinnosti prodávajícího;
 4. vadu zboží musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo při převzetí zboží, ledaže ho prodávající výslovně ujistil, že věc je bez vad, anebo zastřel-li prodávající vadu lstivě;
 5. vada je způsobena kupujícím, který zboží zakoupil jako spotřebitel, avšak užíval jej při výkonu své podnikatelské činnosti nebo samostatného povolání, nebo zboží není používáno pouze pro osobní potřebu v domácnosti;
 6. příčinou vady zboží je montáž provedená v rozporu s návodem, který prodávající kupujícímu poskytl;
 7. vada zboží vznikla následkem toho, že kupující nezajistil provedení řádné přípravy pro montáž zboží (např. vyrovnání nerovnosti stěn a podlah) nebo trval na instalaci zboží ve zjevně nevhodném místě;
 8. příčinou vady zboží je zanedbání náležité péče o zboží ze strany kupujícího (včetně nevhodného způsobu ošetření);
 9. vadu zboží způsobil sám kupující, zejména užíváním, údržbou, skladováním, nebo přepravou, které byly v rozporu s návodem nebo pokyny dodanými spolu se zbožím nebo byly vzhledem k povaze, vlastnostem a účelu užití zboží zjevně nevhodné;
 10. jedná se o běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží o opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 11. tohoto odstavce se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 1. Za vadu zboží se nepovažují obvyklé barevné či strukturní rozdíly, rozdíly v hrubosti vzoru, gramáži, síle, pevnosti oproti vzorku jakož i přirozené vlastnosti (i) přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, peří), (ii) textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu u nábytkových látek) a (iii) lakovaných ploch. 
 2. Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené u konkrétního zboží jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci přípustné tolerance stanovené příslušnými normami ČSN.
 3. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 4. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.          
   
 1. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
 
 1. Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, zejména neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). V případě porušení celistvosti obalu a jiném zjevném poškození, které mohlo ovlivnit zboží, je kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu zboží a poškozené zboží není povinen převzít. Při zjevné neúplnosti dodávky (chybějící balení, balík) není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balení, balíků) v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal zboží byl neporušen a dodávka byla úplná. 
 2. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
 3. Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví, v době dvou let od převzetí zboží
 4. Má-li zboží vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada zboží odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 5. Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových stránkách prodávajícího https://www.sconto.cz/reklamacni-protokol, dopisem, e-mailem na reklamace@sconto.cz nebo osobně v sídle prodávajícího nebo v kterékoli provozovně (prodejně) prodávajícího v České republice během otevírací doby *. Prodávající doporučuje pro uplatnění práv z vadného plnění využít elektronický formulář.
 6. Je-li však v potvrzení vydaném kupujícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 13 a § 15 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.
 7. Reklamace není považována za řádně uplatněnou, dokud kupující nesdělí prodávajícímu v rámci reklamace alespoň: jméno a příjmení, adresu a e-mailový nebo telefonický kontakt, číslo kupní smlouvy či datum jejího uzavření, identifikaci reklamovaného produktu (pokud je to možné včetně kódu zboží), popis vady. Prodávající doporučuje pro snazší vyřízení reklamace popis vady doplnit fotodokumentací. 
 8. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro vytknutí vady po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 
 1. VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ
 
 1. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
 2. Pokud by posouzení oprávněnosti reklamace prodávajícím mělo kupujícímu činit značné obtíže, zejména proto že věc není možné dopravit k prodávajícímu běžným způsobem či se jedná o zboží, které je pevně ukotveno či je součástí nemovitosti, může prodávající po dohodě s kupujícím posoudit vadu buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost.
 3. Požádá-li o to prodávající, je kupující povinen zboží, u nějž uplatňuje právo z vadného plnění, předat k posouzení prodávajícímu nebo mu umožnit provést jeho posouzení na místě, kde se zboží nachází nebo na jiném vhodném místě dle pokynů prodávajícího (§ 1922 odst. 1 občanského zákoníku). V takovém případě je reklamace považována za uplatněnou až předáním zboží prodávajícímu k posouzení, nebo okamžikem, kdy kupující zajistí možnost posouzení zboží prodávajícím dle jeho pokynů a prodávajícího o tom informuje.
 4. Prodávající odstraní vadu zboží v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil. Za tím účelem prodávající určí, zda s ohledem na rozsah a charakter vady odstraní vadu na zboží na místě, kde se zboží nachází nebo na jiném vhodném místě dle pokynů prodávajícího, nebo prodávající od kupujícího k odstranění vady zboží na vlastní náklady převezme. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada zboží projevila, prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží na své vlastní náklady anebo kupujícímu uhradí s tím spojené účelně vynaložené náklady.
 5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 6. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.
 7. Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace.
 8. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 9. Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.
 10. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží, které v rámci reklamace předal prodávajícímu, nebo jeho opravenou či vyměněnou součást, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn zboží nebo jeho opravenou či vyměněnou součást svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci.
 
 1. KUPUJÍCÍ – PODNIKATEL
 
 1. Pokud kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání, ustanovení tohoto reklamačního řádu se nepoužijí, není-li výslovně uvedeno jinak, a uplatní se zákonná úprava odpovědnosti za vady (zejména ustanovení § 1914 a násl. a § 2106 a násl. občanského zákoníku).
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šesti měsíců od převzetí zboží; ustanovení § 2112 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. Lhůta k vyřízení reklamace prodávajícím činí šest měsíců.
 3. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 4. Neoznámil-li kupující vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, ztrácí právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li současně s uplatněním reklamace, nebo bez zbytečného odkladu poté, prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, má práva podle § 2107 občanského zákoníku.
 5. Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace.
 6. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží, které v rámci reklamace předal prodávajícímu,
 7. nebo jeho opravenou či vyměněnou součást, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn zboží nebo jeho opravenou či vyměněnou součást svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci.
 
 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 
 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 2. Kupující (spotřebitel) má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupným na webové stránce 
 
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
 1. Tento reklamační řád je účinný od 1.4.2023 a vztahuje se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto datem.